Zákony a vyhlášky 

Zákony

Zákon 458/2000 Sb. – (energetický zákon), díl lI, plynárenství od §55 do §75

 

Vyhlášky

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ 91/1993 Sb. o zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

 

Normy

ČSN EN, ČSN ( Československé státní normy, EN – Evropské – harmonizované normy)

ČSN 07 0703 – Kotelny a zařízení na plynná paliva

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody

ČSN EN 38 6405 – Plynová zařízení – zásady provozu

ČSN EN 13 831 –  Uzavřené expanzomaty s vestavěnou membránou

 

Předpisy pro plynová zařízení

TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 703 01 – Průmyslové plynovody

TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylenu

TPG 700 01 – Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

TPG 800 03 – Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

TPG 908 02 – Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW

TPG 934 01 – Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

TPG 941 02 – Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest

 

 

zajímavé služby